Courrier envoyé du Groupe Facebook "Bronovo MOET blijven" (BMb) 

De Facebookgroep Bronovo MOET blijven (BMb) streeft naar herstel van Bronovo als volwaardig ziekenhuis inclusief SEH, ICU en Huisartsenpost. 

BMb is het met de beslissing om Bronovo te sluiten niet eens want: 

1.    Bij de sluiting van Bronovo en haar Spoedeisende Hulp (SEH) is geen rekening gehouden met:

a.    de groeiprognoses van de Gemeente Den Haag van 5000 personen p.j. (100.000 in de komende 20jaar);

b.    een sterke vergrijzing in NL waardoor meer ouderen intensievere zorg behoeven op SEH’s én in ziekenhuizen;

c.     het streven van de Gemeente om het toerisme alleen al in Scheveningen (nu 5miljoen p.j.) te doen groeien naar 12 miljoen in 2023.

Hoe kunnen slechts 2 SEH’s (Haga ziekenhuis en Westeinde) in Den Haag zovelen helpen? 

2.    Het Verzorgingsgebied van Bronovo is veel groter dan het Benoordenhout alleen, het bestrijkt ookStadsdeel Scheveningen, Archipel buurt, Willemspark, Bezuidenhout, Mariahoeve, Den Haag Centrum, Den Haag Zuidwest, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Het betreft ongeveer 100.000 inwoners die nu ver van SEH en huisartsenpost (Antoniushove) wonen. Daarbij is het een vast punt voor veel expats, gelegen naast de Internationale Zone met grote en kleine bedrijven; 

3.    Bereikbaarheid Westeinde is slecht doordichtslibbende wegen. De wettelijk vastgestelde maximale aanrijdtijd van een ambulance is 12 minuten.
Met de huidige verkeersdruk vraagt BMB zich af hoelang deze tijd vanuit Den Haag Noord en Oost nog gehaald zal kunnen worden? Voor particulieren geldt hetzelfde: toenemende aanrijdtijd, versterkt door parkeerproblemen ter plaatse; 

4.    Afbreken van Bronovo is kapitaalvernietiging
Een volledig geoutilleerd ziekenhuis wordt afgebroken.
Zowel de Spoedeisende Hulp kamers, Huisartsenpost, Endometriose afdeling en het Prinses Maxima Verloscentrum zijn pas zeer recent geopend! De apparatuur is naar het Westeinde verplaatst vooruitlopend op de totale sluiting. 

Er staat een uitstekend en dierbaar ziekenhuis in onze wijk. BMb merkt dat heel veel wijkgenoten ongelukkig en verdrietig zijn over het feit dat ‘hun’ Bronovo - dat in de levens van velen een grote rol heeft gespeeld - met vertrouwde artsen en verpleegkundigen, mooie (spiksplinternieuwe) afdelingen, gelegen tussen prachtige oude bomen, makkelijk bereikbaar én met ruime parkeergelegenheid nu moet worden afgebroken. 

Het was een winstgevend ziekenhuis en het moet verdwijnen om het Westeinde financieel te redden. Dat is voor ons onacceptabel.

Het alternatieve plan van Park Bronovo rept alleen over ‘gewenste’ poliklinieken en dus niet over een ziekenhuis met SEH, dat volgens BMb gezien bovenstaande argumenten niet gemist kan worden. Wij hopen dat zowel het bestuur van het HMC als de Zorgverzekeraars als de Minister dit besluit zullen terugdraaien en dat Bronovo behouden blijft.

 Lees meer artikelen van de Facebookgroep op de pagina /artikelen-in-de-pers 


                                                                       

                                                                   Met de Kennis van nu, 
Als er in ons leven iets onaangenaams plaats vindt waar wij zelf debet aan zijn en waarbij we geen goed excuus hebben voor de consequentiesvan ons handelen, grijpen we vaak naar het stereotype: "met de kennis van nu”
Regeringsleiders, ministers, bestuurders, enfin iedereen die wordt geconfronteerd met voortschrijdend inzicht en daarop dreigt te worden afgerekend, zal zich aan deze retorische reddingsboei vastklampen.

Als er iets is dat in de afgelopen maanden duidelijk is geworden, dan toch wel het inzicht dat de gezondheidszorg na de corona crisis anders georganiseerd zal moeten worden. In het leiding- gevende medische tijdschrift “The Lancet” wordt een "real time dashboard voor corona trials” bij gehouden en de teller staat op 500 maar een echte doorbraak heeft dat nog niet opgeleverd wel veel dubbel werk. (The Lancet .com Kristian Thorlund et al 24 April 2020)

Anderen hebben wel veel “suggesties” gedaan waar we deze uitbraak aan te danken hebben maar veel verder dan roepen dat er zo snel mogelijk een vaccin gevonden moet worden zijn ze nog niet gekomen.

Maar wie worden er hier nu over het hoofd gezien? …………….Precies, de patiënten die al in een behandel traject zaten, of wiens behandeling voor onbepaalde tijd is uitgesteld, alsmede de patiënten die zich nu mondjesmaat bij de huisarts melden met klachten die misschien wel enig uitstel verdragen maar die een directe impact hebben op hun dagelijks functioneren. Omdat we in de gezondheidszorg altijd en alleen de kosten registreren maar vrijwel nooit de baten, en de economische schade door ziekteverzuim niet door de ziektekostenverzekeringen maar door sociale zaken en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt gedragen ontbreekt het overzicht.

Door ziekenhuizen tegelijkertijd zowel met reguliere zorg als met de zorg voor covid 19 patiënten op te zadelen komt de zorg voor eerstgenoemden in het gedrang. De wachtlijsten zijn met zeker 3 maanden toegenomen.

Dit corona virus, is de expert opinion van de Nederlandse virologen, zal, totdat we er een definitieve behandeling voor hebben gevonden, de komende jaren voortdurend voor nieuwe uitbraken zorgen.

Wat zou hier nu een oplossing kunnen zijn? Van belang is dat de reguliere gezondheidzorg voor het overgrote deel normaal doorgang kan vinden. Dat vraagt om capaciteitsuitbreiding

Waarom zou je ziekenhuizen die op de nominatie stonden om te worden gesloten “met de kennis van nu” niet opnieuw op hun waarde kunnen beoordelen.

Neem als voorbeeld het Bronovo ziekenhuis.

In tijden van non covid zou dit vrijwel nieuwe ziekenhuis uitstekend voor poliklinische ingrepen, dagbehandelingen en shortstay (t/m 3 dagen) dienst kunnen doen (70-75% van de planbare zorg) Daarmee zouden de wachtlijsten versneld kunnen worden afgebouwd.

Mocht er weer een covid 19 opleving plaats vinden dan kan het inmiddels van alle materialen voorziene ziekenhuis binnen een week opgeschaald worden als cohort ziekenhuis. Het in het verleden onder druk van de ziektekostenverzekeringen weg bezuinigde verplegend personeel kan daarbij behulpzaam zijn.

Wat is er voor een dergelijk “uiterwaarden” ziekenhuis noodzakelijk.

1) allereerst, goede zorg mag wat kosten. Ook als dat betekent dat we voorzieningen treffen die pas op termijn een batig saldo opleveren(bijvoorbeeld de aanschaf van extra beademingsapparatuur en beschermende kleding) 

2) De tussentijdse zorg dient flexibel en door z.g. ZBC’s geleverd te worden, Die zorg zal kostendekkend moeten zijn.

3) Huisartsen participeren en ziektekostenverzekeringen faciliteren. 

Let op:” dit is nu al aan de orde, omdat voor het wegwerken van de wachtlijsten van veel ZBC klinieken een extra inspanning wordt gevraagd.

4) In geval van het Bronovo is de patiënten zorg leidend. Aannemers en projectontwikkelaars spelen daarbij alleen een rol als de kwaliteit van die, door artsen, verplegend en paramedisch personeel, geleverde zorg door aanpassingen van het gebouw kan worden verbeterd. Dus niet om er peperdure appartementen neer te zetten.

5) Collega Wolf voorzitter van de RvB van het Haaglanden MC gaf in een commentaar in de wijkkrant van het Benoordenhout te kennen dat in Mei 2020 eerst de vraag: “waarvoor het MCH hier op aarde is”? zal moeten worden beantwoord.

Ik geef haar graag een voorzetje:” Geachte collega, zorg er alstublieft voor dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg, voor de in de toekomst sterk groeiende bevolking van den Haag Noord, gegarandeerd blijft.

                                                                    En houd Bronovo open!

Met vriendelijke groet,

Den Haag 27-04-2020 

Jan Sluimers,

Oud specialist van het Bronovo ( 1987-2010)

Namens de werkgroep: Houd Bronovo Open 
Open brief aan de leden van de Haagsche gemeenteraad,

 

Het corona virus heeft de Haagse zorgsector getroffen op een moment dat deze sector vol in reorganisatie is. Reorganisaties die ertoe gaan leiden dat de zorg in Den Haag steeds centraler wordt georganiseerd en er in tijden van crises nauwelijks uitwijkmogelijkheden zijn. De gang van zaken rond het Bronovo ziekenhuis spreekt in dit opzicht boekdelen. 

1.     De versnelde sluiting Bronovo. Direct na de corona uitbraak werden de eerste hulp en de operatie- kamers opgeheven (de 7 beademingsmachines werden naar het Westeinde gebracht) en werd het ziekenhuis na 18.00 uur gesloten. Daarmee kon het Bronovo de facto niet meer als ziekenhuis voor planbare zorg functioneren.

2.     Waarom werd het Bronovo ziekenhuis, dat recentelijk nog voor (zeer) veel miljoenen is verbouwd, niet voor de cohort behandeling van coronapatiënten gebruikt? Dan was de topklinische zorg in hert Westeinde (WZ) niet in het gedrang gekomen. En waren besmette en onbesmette patiënten,kilometers van elkaar, een apart behandel traject ingegaan.

3.     Omdat de RvB van het MCH geld nodig heeft om het Westeinde te moderniseren. Dit ziekenhuis is dermate verouderd dat er acuut grote investeringen nodig zijn. Investeringen die niet gedragen kunnen worden uit de opbrengsten van operationele zorg activiteiten. Adviseur EY heeft over het rapport van KPMG, dat aan de basis ligt van de herstructurering van het MCH, grote zorgen geuit. Onder meer over het feit dat de opbrengsten erg optimistisch werden ingeschat, de kosten onvoldoende ingecalculeerd waren en de adherentie stelselmatig te hoog zou zijn berekend. 

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van ons zorgsysteem onbarmhartig bloot gelegd. Het corona virus zal, in al dan niet gemuteerde vorm, in ons land blijven. Ook andere nog niet geregistreerde virussen zullen hun opwachting maken. Daarom zullen wij medische “uiterwaarden” moeten creëren om ingeval van een (volgende) pandemie de extra zorgvraag op te kunnen vangen. In moderne goed geoutilleerde ziekenhuizen, die in normale tijden vooral planbare zorg verrichten. In tijden van nood, kan een dergelijk ziekenhuis op zeer korte termijn worden opgeschaald tot cohort ziekenhuis. Dat moet de toekomstige rol van het Bronovo ziekenhuis worden.  

Het veel gehoorde argument dat er voor een dergelijke constructie geen personele bezetting zou zijn gaat niet op. Er zouden (NOS 14 -04-2020) zeker 20.000 verplegenden, verzorgenden en artsen bereid zijn om te helpen. Maar in een ziekenhuis ,zoals ons dat voor ogen staat, is deze vraag helemaal niet aan de orde. OK-verpleegkundigen laten zich soepel omscholen tot IC- verpleegkundigen en verder personeel kan zo nodig worden ingewijd in de beschermende technieken. 

Daarvoor is nodig dat:

1.     Het drie locatie scenario uit het KPMG rapport heroverwogen wordt.

2.     De ziekenhuisbestemming die geldt voor het Bronovo terrein niet wordt gewijzigd.

3.     Geen medische apperatuur meer uit het Bronovo wordt verwijderd totdat duidelijkheid bestaat over de toekomst van dat ziekenhuis.

4.     De gemeenteraad de mogelijkheden onderzoekt om een eventuele derde partij bij de financiering van een ziekenhuis voor planbare zorg te betrekken.

5.     De gemeente Den Haag een enquête laat uitvoeren onder de bevolking van Den Haag Noord met als doel het draagvlak te peilen voor een dergelijk ziekenhuis.

6.     Het weekziekenhuis Bronovo als mogelijke zelfstandige juridische entiteit verder gaat.

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-