Privacyverklaring
 Stichting Houd Bronovo Open, ingevolge

    de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Stichting Houd Bronovo Open hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
De Stichting Houd Bronovo Open gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken alleen in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • zullen vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 • niet werken met cookies. Dit is ook gemeld aan Versio waar onze site is gedomicilieerd.  U bent vrij het cookiebeleid onderaan de pagina al dan niet te accepteren.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Houd Bronovo Open verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– administratie/beheer vriend/donateur aanvragen
– financiële administratie,
– versturen van nieuwsbrieven en berichten.

Verstrekking aan derden
De Stichting Houd Bronovo Open laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. De gegevens die u ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– websitesoftware en hosting
– e-mailsoftware en hosting
– publicatie enquêtes en resultaten acties
– verzending nieuwsbrieven

​Bewaartermijn
De Stichting Houd Bronovo Open bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle medewerkers van de Stichting Houd Bronovo Open zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • alle personen die namens de Stichting Houd Bronovo Open van uw persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op die onderdelen van ons systeem, die eventueel toegang geven tot persoonsgegevens;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Gegevensinzage
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Klachten
Met een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke persoon binnen onze organisatie via hbo@houdbronovopen.nl Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact
Als Stichting Houd Bronovo Open zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u dit laten weten via info@houdbronovoopen.nl of via het contactformulier. 

Den Haag, januari 2021